§ 1 ALGEMENE BEPALING
De koper kan zich slechts beroepen op bepalingen, welke afwijken van deze algemene verkoopvoorwaarden, wanneer deze door de verkoopster schriftelijk zijn bevestigd

§ 2 OFFERTEN
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden verkoopster slechts, wanneer deze schriftelijk heeft bevestigd haar aanbiedingen na te komen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld loopt een zgn. “Vaste Offerte” niet langer dan een week na uitgifte. Acceptatie wordt slechts als tijdig beschouwd, indien het desbetreffende bericht ons bereikt voor 24 uur van de laatste dag.
         
§ 3 PRIJZEN…
Wanneer zich in de periode, welke ligt tussen het tot stand komen van de koop en de betaling monetaire veranderingen voordoen, dan wel wijzigingen in invoerrechten, belastingen, land, sociale diensten en prijzen der grondstoffen heeft de verkoopster het recht de verkoopprijs aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. De koper heeft het recht, wanneer zich een prijsverhoging voordoet van meer dan 10%, binnen 10 dagen, na de dag, waarop de verkoopster de wijziging bij aangetekend schrijven aan de koper heeft medegedeeld, de bestelling te annuleren. Maakt de koper geen gebruik van zijn recht tot annulering van de bestelling binnen de aangegeven tijd, dan wordt hij geacht met de prijsverhoging akkoord te zijn gegaan.
     
§ 4 RISICO…
Zodra de goederen het bedrijf van de verkoopster hebben verlaten, is alle risico van tenietgaan en beschadiging voor rekening van de koper. De verkoper is slechts tot schadevergoeding gehouden, wanneer deze uitdrukkelijk is neergelegd. Met name wordt uitdrukkelijk uitgesloten alle schade aan derden.

§ 5 RECLAMES…
Alle klachten over de hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen slechts geldend worden gemaakt bij aangetekend schrijven binnen 10 dagen na ontvangst der goederen. Geen reclames komen in aanmerking op goederen, welke reeds geknipt, gesneden of op een andere wijze gebruikt zijn. Geringe afwijkingen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, dan wel naar algemene verkeersopvatting toelaatbaar zijn, kunnen geen reden voor reclames geven.
         
§ 6 OVERMACHT…
In geval van overmacht, waaronder verstaan alle omstandigheden, waardoor buiten de wil en toedoen van verkoopster naleving van de overeenkomst niet kan worden verlangd is de verkoopster gerechtigd, hetzij de levertijd voor onbepaalde tijd te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren zonder tot schadevergoeding aan de koper verplicht te zijn. De koper kan bij aangetekend schrijven de verkoopster gelasten zich binnen 10 dagen uit te spreken over haar keuze.
    
§ 7 LEVERTIJD…
De opgave van levertijd geschiedt bij benadering. De verkoopster is verplicht zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, wanneer de goederen het magazijn van de verkoopster hebben verlaten. Vanaf dat moment zijn de goederen voor risico van de koper. Leveringen boven de EURO 250.00 geschieden franco huis koper binnen Nederland. Buiten Nederland franco Nederlandse grens. Jaarlijks wordt dit bedrag aangepast met het door de Minister van Justitie vastgestelde percentage, waarmede de onderhoudsuitkeringen dienen te worden gewijzigd.
          
§ 8 BETALING…
Elke verkoopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie; betaling netto contant. Ingeval een factuur gezonden wordt, is de betalingstermijn maximaal 10 dagen na datum factuur netto. Beroep op compensatie is nimmer toegestaan, koper doet hiervan uitdrukkelijk afstand. Bij verzuim van betaling na 30 dagen is verkoopster gerechtigd haar vordering per direct aan een advocaat uithanden te geven, teneinde rechtsmaatregelen te nemen. Alle daarop verschuldigde kosten komen voor rekening van koper. Wanneer de rekening 30 dagen na factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de koper verplicht aan de verkoopster vergoeding te betalen wegens renteverlies ten bedragen van 1% van het nog onbetaalde factuurbedrag voor elke maand of gedeelte ener maand, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Bij buitengerechtelijke invordering is de koper, naast de koopsom en de rente incassokosten verschuldigd. De opeisbaarheid daartoe volgt uit het enkele feit der aanschrijving van de debiteur door de derde-incasseerder. De buitengerechtelijk incassokosten bedragen 10% van de bestaande hoofdsom met een minimum van EURO 50,00. Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvraag blijft de afnemer naast gerechtelijke kosten tevens de rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd

§ 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD…
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoopster, totdat de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst aan de verkoopster verschuldigd is, volledig heeft betaald. Bij ontbinding der overeenkomst ingevolge het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden, heeft verkoopster het recht de niet-betaalde goederen, onverminderd het recht van verkoopster op schadevergoeding ingevolge de verkoopvoorwaarden en de Wet.

§ 10 ANNULERING…
Bij eenzijdige, niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de koper, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de grootte van het bedrag van de overeenkomst, tenzij de verkoopster kan bewijzen dat zijn schade groter is.
    
 § 11 RETOURNERING
Retournering van de goederen is slechts geoorloofd met uitdrukkelijke toestemming van de verkoopster. De toestemming van verkoopster impliceert geenszins gegrond bevinding van de reclames. De kosten aan retournering verbonden komen voor rekening van de koper, tenzij de reclames door de verkoopster gegrond worden bevonden.

§ 12 WIJZIGINGEN
De verkoopster heeft het recht zonder voorafgaande mededeling de verkoopvoorwaarden te wijzigen. Bij beantwoording van de vraag, welke voorwaarden van toepassing zijn, is beslissende de dag waarop verkoopster de orders schriftelijk heeft bevestigd, tenzij anders is overeengekomen.
     
§ 13 RECHT
Op alle overeenkomsten, welke verkoopster aangaat is uitsluitend van toepassing het Nederlands Recht, geldend voor het Rijk in Europa.
          
§ 14 GESCHILLEN
Alle geschillen, welke tussen verkoopster en koper rijzen zullen ter keuze van de verkoopster in eerste instantie door de bevoegde Rechter te ’s-Hertogenbosch of door de Kantonrechter te Eindhoven of door de bevoegde Rechter van de plaats, waar de koper woonachtig of gevestigd is, worden beslist.
         
§ 15 KAMER VAN KOOPHANDEL
Deze verkoopvoorwaarden worden van kracht met ingang van 1 december 1980 en zijn gedeponeerd op de Griffier van de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *